توجه : در نسخه مود، پس از پشت سر گذاشتن مراحل اموزشی وارد فروشگاه شوید و با الماس سکه بخرید و الماس تان هم زیاد می شود.