توجهنسخه دوم بازی نیز در سایت وجود دارد [در مطالب مشابه آورده شده است] .