توجه : اسم بازی در ابتدای انتشار LAST DAY ALIVE بوده است+ دیتای مورد نیاز با خود بازی دریافت می گردد.