توجه : اگر بازی Limbo Hairball در اجرای اولیه خارج شد [= کرش خورد] ؛ مجددا وارد شوید.