توجهدر نسخه مود شما خرج کنید تا طلا و الماس بجای کم شدن زیاد شوند.