نکته: در هر بار اجرای بازی فقط برای بررسی فایل ها نیاز به متصل بودن اینترنت است. بعد از ورود به داخل بازی می توانید اینترنت دستگاه را قطع کنید.