توجه : در نسخه مود بازی My Success Story پس از ورود برروی CONTINUE و سپس برروی شخصیت کلیک کنید تا پول نامحدود دریافت کنید.