توجه : در نسخه مود بازی طلای معادن کم نمی شود و زیاد و زیادتر می شود.