توجه : ممکن است بازی برای بعضی گوشیها کمی در صفحه اولیه بماند ؛ صبوری بفرمایید تا وارد شود!