نکته: بازی PROJECT DRIFT هنوز در مرحله آزمایشی و دسترسی زودرس (Early Access) بوده و مراحل، آیتم ها، ماشین ها و بخش هایی از بازی در دست توسعه هستند.