توجه : در نسخه مود سکه نامحدود است و تبلیغات حذف شده اند.