توجه : در نسخه مود Rivengard v پول شما بجای کم شدن زیاد می شود، خرج کنید. [اگر زیاد نشد، اینترنت را قطع کنید].