توجه : نسخه های جدید بازی هک نمیشود و دنبال مودش نگردید .