توجه : در نسخه مود بازی از هر کدام از پول ها هرچقدر کسب کنید به مقدار زیادی از آن دریافت می کنید!