توجه : فرمت فایل نصبی Sparklite نسخه اصلی XAPK می باشد / برای نصب این نوع فرمت از برنامه مدیر فایل زد آرشیور استفاده کنید.