توجه : برنامه Swapper Full نیازمند روت بودن دستگاه است.