تغییرات نسخه ی v1.21 :

* بهینه سازیهای مختلف و رفع مشکلات بازی .

پرش به سمت چپ LEFT RIGHT راست پرش

TLA و TLA2 ادامه داد. این بار این سطح نیست، اما یک داستان (و چند سطح جداگانه).
بسیاری از بازی فکری منطق و راه حل های جالب.
دفعات بازدید: پیام، استفاده از مغز خود را و لذت ببرید!