نکته: در نسخه مود ابتدا باید مقدار سکه ها یا الماس های شما به حد نصاب برای اولین خرید یا ارتقاء برسد. بعد از آن می بینید که به جای کم شدن مقدار سکه یا الماس به همان مقدار به آن ها اضافه می شود.